Spletne povezave

office365logo

izobrazevanje_odraslih_roll
tecaji

e_asistent

ucilnica
prehrana
visja

eduroam

     

       facebook

Vpogled v izpitno dokumentacijo

sova_svincnik

 

VPOGLED V IZPITNO DOKUMENTACIJO

 

 

Kandidat lahko v 3 dneh po objavi rezultatov splošne mature zahteva, da mu Državni izpitni center - DIC omogoči vpogled v izpitno dokumentacijo in način izračuna ocene.

Objava rezultatov splošne mature spomladanskega roka bo znana 13.7.2015, jesenskega roka pa 16.9.2015.
Kandidati bodo v šolskem letu 2014/2015 lahko opravili vpogled v rezultate mature od 17.7.2015 dalje ...
(Uporabnik: EMŠO in geslo: šifra kandidata, ki jo je pridobil pri pisnem izpitu) preko spletne strani.

Kandidati lahko v skladu z določili zakona vložijo zahtevo za vpogled do vključno četrtka, dne 16.7.2015 s priporočeno pošiljko ali ob delavnikih osebno na vložišče Državnega izpitnega centra.

Državni izpitni center bo pripravil časovni razpored vpogledov in o tem pisno obvestil kandidata najkasneje v 8 dneh od prejema vloge. 

Vloga za vpogled v izpitno dokumentacijo napiše vsak kandidat sam in jo pošlje na Državni izpitni center.

Kaj mora vloga za vpogled vsebovati:

- ime in priimek,

- stalno prebivališče,

- rojstni datum,

- navedene predmete, pri katerih kandidat želi vpogled.

V nekaj dneh od prejema vloge za vpogled v izpitno dokumentacijo Ric kandidata obvesti o datumu in uri vpogleda. S pisnim pooblastilom lahko vpogled namesto kandidata izjemoma opravi tudi kdo drug, ki ob vpogledu predloži pisno pooblastilo kandidata.

Vpogleda se lahko poleg kandidata udeleži tudi en spremljevalec, ki pa ne sme biti član DPK SM ali zunanji ocenjevalec pri tem predmetu splošne mature na tem izpitnem roku. Pregled izpitne dokumentacije za en predmet traja praviloma 1 uro. Na vpogledu dobi kandidat informacije o možnosti ugovora, navodila za pripravo ugovora na oceno in kopijo zapisnika o opravljenem vpogledu.

Po opravljenem vpogledu v izpitno dokumentacijo lahko kandidat vloži ugovor na način izračuna izpitne ocene ali ugovor na oceno.


Ugovor na način izračuna izpitne ocene

 

Naslednji dan po vpogledu v izpitno dokumentacijo lahko kandidat vloži na Državno komisijo za splošno maturo (DKSM) obrazložen pisni ugovor na način izračuna ocene. Zahtevi mora predložiti dokazilo o plačanem pavšalnem znesku za stroške ugovora 4.50 € za 1 maturitetni predmet. DKSM odloči v ugovoru v 60 dneh po prejemu vloge.
V tem postopku se preveri, ali so bile ocenjene vse naloge oziroma deli izpita, ali so bili vsi seštevki točk pravilno izračunani, ali so bili vsi podatki pravilno vneseni v računalniško bazo podatkov, ali so bile upoštevane morebitne prilagoditve ocenjevanja ter ali je kandidat glede na doseženo število točk in potrjene meje med ocenami dobil ustrezno oceno.
V postopku se ne pregledujejo izpitne pole in se ne preverja pravilnost ocenjevanja. V tem postopku ne sodelujejo izvedenci za posamezne predmete splošne mature.
Če je ugovor upravičen, se ocena popravi in kandidatu vrne plačani pavšalni znesek za stroške ugovora. Odločitev DKSM je dokončna.

Cena ugovora na način izračuna izpitne ocene za 1 maturitetni predmet znaša 4.50


Znesek kandidat nakaže s plačilnim nalogom UPN - položnico na naslov Državnega izpitnega centra:

Državni izpitni center
Kajuhova u.32 U
1000 Ljubljana

Številka transakcijskega računa: 01100-6030632914

Referenca:SI003660871

Namen plačila (pripis):koda namena GDSV- ugovor na način izračuna izpitne ocene

 

Ugovor na oceno

 

Kandidat lahko najkasneje naslednji dan po vpogledu v izpitno dokumentacijo vloži na Državno komisijo za splošno maturo (DKSM) obrazložen pisni ugovor na oceno, če meni, da ni bil ocenjen v skladu z veljavnimi navodili za ocenjevanje in točkovnikom. Kandidat mora predložiti dokazilo o plačanem pavšalnem znesku za stroške ugovora 25.00 za 1 maturitetni predmet. DKSM odloči v ugovoru v 60 dneh po prejemu vloge.
V tem postopku DKSM zaprosi za strokovno mnenje izvedenca, ki pregleda vse naloge oziroma vse izpitne pole kandidata in poda mnenje o pravilnosti ocenjevanja oziroma svojo oceno izpitnega izdelka kandidata. DKSM odloči o ugovoru na oceno na podlagi ponovnega pregleda izpitne dokumentacije in mnenja izvedenca.
Če je ugovor upravičen, se ocena popravi in kandidatu vrne plačani pavšalni znesek za stroške ugovora. Odločitev DKSM je dokončna.

Cena ugovora na oceno za 1 maturitetni predmet znaša 25.00

Dodatne informacije glede postopkov vpogleda in reševanja ugovorov dobijo kandidati vsak delavnik med 9.00 in 10.00 ter med 13.30 in 14.30 na tel št. 01 548 46 20.


Znesek kandidat nakaže s plačilnim nalogom UPN- položnico na naslov Državnega izpitnega centra:

Državni izpitni center
Kajuhova ul. 32 U
1000 Ljubljana

Številka transakcijskega računa: 01100-6030632914

Referenca:SI003660871

Namen plačila (pripis): koda namena GDSV- ugovor na oceno

Tekmovanja

tekmovanje