Ekonomski tehnik

21. 11. 2016

V šolskem letu 2008/2009 smo pričeli izobraževati v prvih letnikih po prenovljenih programih EKONOMSKI TEHNIK in EKONOMSKI TEHNIK – PTI.

Splošno izobraževalni predmeti so organizirani enako kot do sedaj, strokovni predmeti pa se po novem združujejo v MODULE. Pri vsakem modulu boste to, kar se boste naučili, tudi praktično izdelali, imeli veliko več vaj v sodobno opremljenih učilnicah in v učnem podjetju.

MODULE delimo na:
OBVEZNE, ki jih dijak mora opraviti, in
IZBIRNE, izmed katerih šola ali dijak izbere tiste, ki ga najbolj zanimajo

Praktično izobraževanje se v programu izvaja kot praktični pouk in praktično usposabljanje z delom. V šoli se izvaja praktični pouk, pri delodajalcih pa praktično usposabljanje z delom. Praktično usposabljanje z delom omogoča predvsem doseganje ciljev, ki jih šola sama ne more v celoti uresničiti.

Novost prenovljenih programov je tudi ODPRTI KURIKUL. Vsebine odprtega kurikula vsaka šola ponuja in oblikuje po svoje.

V okviru izobraževanja se v vsakem letniku izvajajo tudi PROJEKTNI TEDNI.

Dijaki bodo na koncu izobraževanja poleg ocen pri vsakem splošno izobraževalnem predmetu in poklicnem modulu pridobili določeno število kreditnih točk.

Novi program vam omogoča pridobiti sodobno izobrazbo in s tem zelo veliko možnosti za zaposlitev in tudi za nadaljevanje študija.

Zaposlitev

Zaposlite se lahko na različnih delovnih mestih v proizvodnih in storitvenih podjetjih, v zavodih ter javni upravi. Lahko postanete uradnik v knjigovodstvu, uradnik za finance, komercialist za prodajo, trgovski potnik, zastopnik, nabavno-prodajni referent, referent za reklamacije, bančni uradnik, blagajnik, menjalec denarja, poštni uslužbenec, teletržnik, zavarovalniški asistent in drugo.

Če želite nadaljevati izobraževanje, se lahko z opravljeno poklicno maturo vpišete na višje in visoke šole, z opravljenim petim predmetom poklicne mature pa tudi na univerze.

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje.

Trajanje izobraževanja
Izobraževanje traja štiri leta in je poleg ocen ovrednoteno z 240 kreditnimi točkami (KT).

Pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževanja

POGOJI ZA NAPREDOVANJE

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov in ki so opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom, oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

POGOJI ZA DOKONČANJE

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami
• splošnoizobraževalne predmete,
• obvezne strokovne module,
• izbirne strokovne module,
• odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

• interesne dejavnosti,
• obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
• poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

A. Obvezni del:
• pisni in ustni izpit iz slovenščine,
• pisni in ustni izpit iz gospodarstva.
B. Izbirni del:
• pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
• izdelek oziroma storitev in zagovor.

Predmetnik Ekonomski tehnik (velja za 1. in 2 letnik v šolskem letu 2023/2024)
Prenesi
Predmetnik Ekonomski tehnik
Prenesi
Predstavitev strokovnih modulov
Prenesi