Poklicna matura

24. 5. 2024
Splošno o poklicni maturi

Predsednica ŠMK za poklicno maturo: Vladimira Šuštaršič

Tajnica ŠMK za poklicno maturo: Elizabeta Pintarič

Tel. Št.: 07 393 32 84

Elektronska pošta: 

1. Poklicna matura je oblika zaključnega izpita, s katero posameznik pridobi srednjo strokovno izobrazbo, ki mu omogoča kvalificirano zaposlitev.
2. Hkrati poklicna matura daje pravico do nadaljevanja študija v višjih in visokih strokovnih programih brez dodatnih pogojev. Če je vpis v te študije omejen, so rezultati na poklicni maturi ena od podlag za izbiro kandidatov za vpis.

Poklicno maturo lahko opravlja tisti, ki uspešno zaključi izobraževanje po:

    • štiriletnih izobraževalnih programih srednjega strokovnega izobraževanja SSI;
    • po dveletnih programih poklicno-tehniškega izobraževanja PTI t.j. sistem “3+2” in
    • enoletnem poklicnem tečaju PT

3. Poklicno maturo lahko opravlja tudi kandidat, ki je opravil mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit pri pristojni zbornici.

Poklicna matura obsega obvezni in izbirni del. V nadaljevanju so navedeni predmeti v programu ekonomski tehnik srednjega strokovnega izobraževanja in medijski tehnik, ki ju izvajamo na naši šoli.

Predmeti Obvezni del
ekonomski tehnik
Izbirni del
ekonomski tehnik
Obvezni del
medijski tehnik
Izbirni del
medijski tehnik
Prvi predmet slovenščina
(obsega pisni in ustni del)
/ slovenščina
(obsega pisni in ustni del)
/
Drugi predmet gospodarstvo
(obsega pisni in ustni del)
/ medijska in grafična tehnologija
(obsega pisni in ustni del)
/
Tretji predmet / matematika ali tuji jezik
(angleščina ali nemščina;
obsega pisni in ustni del)
 / matematika ali tuji jezik
(angleščina ali nemščina;
obsega pisni in ustni del)
Četrti predmet  / izdelek oziroma storitev in zagovor  / izdelek oziroma storitev in zagovor

Pogosto vprašanje je, ali se poklicni maturant lahko vpiše na univerzitetni študij. To je možno, če poklicni maturant opravi še dodatni izpit iz posameznega predmeta splošne mature.
Tudi z opravljenim dodatnim predmetom se še vedno ne more vpisati na prav vse univerzitetne študijske programe – na velik del programov pa se lahko. Različni programi univerzitetnega študija zahtevajo takšen izpit iz različnih predmetov in to je razvidno iz razpisa za vpis.
Za opravljanje izpita iz dodatnega predmeta splošne mature se kandidat prijavi na gimnazijo v enakih rokih, kakor veljajo za prijavo za splošno maturo.

Zakonodaja

Kandidati bodo pri poklicni maturi 2022 opravljali izpite v skladu z Maturitetnim izpitnim katalogom za poklicno maturo 2022, svoje doseganje standardov znanja pa bodo dokazovali tako, kot je to določeno s predmetnimi izpitnimi katalogi (slovenščina, gospodarstvo, medijska in grafična tehnologija, angleščina, nemščina, matematika, ter izdelek oziroma storitev in zagovor).


Vse to pa poteka pod pogoji in po postopkih, ki jih določajo Zakon o maturi ter drugi predpisi, sprejeti na podlagi zakona in sicer Pravilnik o poklicni maturi, Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami ter Pravilnik o varovanju izpitne tajnosti pri maturi .

V nadaljevanju sledijo povzetki iz pravilnikov in zakonov, več pa je možno najti na zgornjih povezavah oziroma na spletni strani Državnega izpitnega centra. Na tej strani so dosegljivi tudi maturitetni in predmetni izpitni katalogi za poklicno maturo, ki veljajo za poklicno maturo v tekočem šolskem letu.

Usklajevanje poklicne mature Državna izpitna komisija za poklicno maturo.
Vodenje na šoli Šolska maturitetna komisija – ŠMK.
Izpitne komisije V šolski izpitni komisiji za ustni izpit sta praviloma dva učitelja predmeta, pri katerem se opravlja ustni izpit. Izpraševalec je praviloma učitelj, ki je učenca poučeval v zaključnem letniku.
Objava razporeda Najmanj 24 ur pred začetkom pisnega in tri dni pred začetkom ustnega izpita.
Pisne naloge Pisni izpit iz splošno-izobraževalnih predmetov (1. in 3. predmet) opravljajo kandidati sočasno po vsej državi. Znanje se preverja z enotnimi nalogami za vso državo (za vse programe V. stopnje zahtevnosti za mladino in za odrasle). Zastrokovne predmete pripravi pisne naloge učitelj ustreznega predmeta na šoli.
Morebitna zamuda Kandidatu, ki zamudi začetek pisanja pisnega izpita do 30 minut, se omogoči pisanje izpita. Predvideni čas izpita se mu ne podaljša.
Trajanje izpita Pisni izpit traja od 90 do 120 minut (natančno je določeno na vsaki izpitni poli).
Ocenjevanje pisne naloge Pisne naloge kot prvi ocenjevalec ocenjuje učitelj ustreznega predmeta na šoli, ki jo je dijak obiskoval. Minister lahko imenuje ocenjevalce za dodatno ocenjevanje.Drugi del izpitne naloge iz materinega jezika in prvega tujega jezika ocenita dva ocenjevalca neodvisno.
Ustni izpit Podroben razpored je objavljen tri dni prej. Izpit traja največ 20 minut. Kandidat ima pravico do 15 minutne na izpit. Kandidat lahko enkrat zamenja listek. Zamenjava listka ne vpliva na oceno. Pri četrti izpitni enoti je lahko prisoten zunanji član.
Merila za ocenjevanje Določena so v izpitnem katalogu, za drugo in četrto izpitno enoto jih lahko določi strokovni aktiv, sprejme pa ŠMK . V primeru, da izpitni katalog ne določa razmerja med pisnim in ustnim delom, sta dela enakovredna.
Končna ocena Točkovni oceni pisnega in ustnega izpita se seštejeta. Točkovne ocene se pretvorijo v ocene od 1 do 5, pri SLO od 1 do 8. Ocena 1 je negativna. Skupna ocena za 1. in 3. predmet se določi na podlagi sklepa Državnega izpitnega centra, za 2. in 4. predmetpo predlogu v katalogu ali pa jih sprejme ŠMK na predlog ustreznega strokovnega aktiva na šoli.
Splošni učni uspeh Splošni uspeh se izrazi v točkah. Določi ga ŠMK kot seštevek ocen vseh izpitnih enot. Kandidat, ki doseže maksimalno oz. določeno število točk, prejme spričevalo s pohvalo.
Pogoj za spričevalo Pozitivna ocena pri vseh predmetih. V primeru, ko kandidat privsakem od treh predmetov doseže vsaj 3 točke, pri preostalih predmetih pa doseže vsaj 80% točk, potrebnih za pozitivno oceno, mu ŠMK določi pri tem predmetu pozitivno oceno zadostno (2).
Tajnost ŠMK šole skrbi za tajnost pisnih delov poklicne mature do pisanja izpita. Do razdelitve spričeval so rezultati posameznih izpitov izpitna tajnost.
Izboljšanje ocene V naslednjih dveh letih po opravljeni maturi lahko kandidatenkrat izboljšuje oceno ali ocene. Upošteva se boljša ocena.
Popravni izpiti Kandidat, ki je ocenjen z najmanj dvema pozitivnima ocenama pri poklicni maturi, ima pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov poklicne mature še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli. Kandidatu, ki je uspešno opravil storitev oziroma naredil izdelek ali seminarsko nalogo, se ocena iz tega predmeta trajno prizna.
Kršitve izpitnega reda Opomin, prepoved opravljanja izpita v primeru kršitev izpitnega reda.
Pravica do vpogleda Pisna vloga – zahtevek za vpogled v izpitno dokumentacijo – naslovljena na ŠMK šole v treh dneh po seznanitvi z rezultati.
Pravica do ugovora Ugovor zaradi kršitve postopka naslovi kandidat na ŠMK.

V treh dneh po seznanitvi z rezultati ima kandidat pravico do vpogleda v izpitno dokumentacijo. Kandidat lahko najkasneje naslednji dan po vpogledu vloži na šolsko maturitetno komisijo obrazložen ugovor na: oceno ali način izračuna izpitne ocene.

ŠMK odloči o ugovoru najpozneje v 15 dneh po prejemu vloge. Odločitev komisije je dokončna.

Spričevalo, obvestilo o uspehu Dijak, ki uspešno opravi poklicno maturo, dobi spričevalo o poklicni maturi. Vsi kandidati, ki so opravljali poklicno maturo v določenem roku prejmejo obvestilo o uspehu.
Dodatni maturitetni predmet Opravljanje dodatnega maturitetnega predmeta splošne mature ni obvezno. Kandidatom, ki ga uspešno opravijo, omogoča vpis na nekatere univerzitetne študije, ki so navedeni v razpisu za vpis. Rok za oddajo prijave je praviloma enak roku za oddajo prijave k splošni maturi.
Koledarja izvedbe mature in poklicne mature sta usklajena in omogočata opravljanje dodatnega maturitetnega izpita v istem roku, ko kandidat opravlja poklicno maturo.
Potrdilo o opravljanju maturitetnega izpita prejme kandidat na dan, ki je določen za seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi.
V letu, ko kandidat dopolni 21 let, se lahko prijavi k opravljanju splošne mature, čeprav ni obiskoval programa gimnazije ali zaključil kakšne druge srednje strokovne šole.
Maturitetni tečaj Maturitetni tečaj podaljša šolanje za eno šolsko leto. Predmetnik obsega le predmete, ki jih bodo dijaki opravljali na splošni maturi. Dijak ima po vpisu v redni maturitetni tečaj status dijaka, lahko pa se odloči tudi za šolanje ob delu.
Koledar POKLICNE MATURE 2023/2024 Prenesi
Razpored izpitov za spomladanski rok poklicne mature 2023/2024 Prenesi

Prijave-odjave

Predprijava Do 15. novembra na šoli.
Prijave 60 dni pred junijskim rokom in 45 dni pred ostalimi roki (jesenski, zimski).
Odjava Najpozneje tri dni pred začetkom izpitnega roka.
Izpitni roki Spomladanski (junij), jesenski (avgust), zimski (februar).

 

Točni datumi so določeni s koledarjem poklicne mature.

Obrazci za predprijavo in prijavo k poklicni maturi ter za odjavo od poklicne mature so dostopni na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport v okviru delovnega področja Srednješolsko izobraževanje / Dokumentacija v SŠ.

POMEMBNO: BODITE POZORNI NA DATUME! PRAVOČASNE PRIJAVE NE SMETE ZAMUDITI. Podatke o prijavi lahko pošljemo naprej na Državni izpitni center samo do roka, določenega s koledarjem.

Na spomladanski, jesenski in zimski rok poklicne mature se morajo prijaviti tudi tisti kandidati, ki so do roka prijave še negativno ocenjeni v zaključnem letniku. Če po popravnih izpitih še vedno niso pozitivni, se morajo TAKOJ oz. do roka odjaviti od poklicne mature! Če se pisno ne odjavijo, se šteje, da so izkoristili rok.

KANDIDATI S STATUSOM ODRASLEGA
Kandidati s statusom odraslega (tisti, ki nimajo statusa dijaka), morajo ob prijavi predložiti tudi dokazilo, da so stroški opravljanja izpitov poklicne mature plačani (fotokopija dokazila – UPN).

Pomembnejša obvestila se nahajajo tudi na oglasni deski za POKLICNO MATURO na šoli.

GOVORILNE URE TAJNICE ŠMK za poklicno maturo Elizabete Pintarič so ob sredah, od 8.40 – 9.35.