Medijski tehnik

6. 3. 2023

Je štiriletni atraktiven srednješolski program, ki se zaključi s poklicno maturo in je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

Ob zaključku si dijaki pridobijo naslednje nacionalne poklicne kvalifikacije:

·        medijski asistent ali asistentka

·        oblikovalec ali oblikovalka spletnih strani

·        operater ali operaterka grafične priprave pri oglaševalskih agencijah, tiskarnah (izdelava raznih tiskovin)

Namenjen je tistim, ki jih zanimajo mediji in:

·        ustvarjalno delo z računalnikom, fotoapara­tom, kamero

·         priprava in oblikovanje tiskovin

·        združevanje besedila, grafike, slike in zvoka v harmonično celoto za

pripravo spletnih strani, raznih tiskovin (revij, knjig, časopisov, …)

•         medijsko delo asistenta na TV ali v radijski hiši.

POGOJI ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

• splošnoizobraževalne predmete,

• obvezne strokovne module,

• izbirne strokovne module,

• odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

• interesne dejavnosti,

• obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,

• poklicno maturo.

POKLICNA MATURA V MEDIJSKEM TEHNIKU

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

• pisni in ustni izpit iz slovenščine,

• pisni in ustni izpit iz medijske in grafične tehnologije

Izbirni del:

• pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,

• izdelek oziroma storitev in zagovor.

Prvo polovico izobraževanja predstavljajo splošnoizobraževalni predmeti, drugo polovico pa strokovni moduli ter odprti kurikul.

NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje lahko nadaljujete v študijskih programih za pridobitev

·         višje strokovne,

·         visoke strokovne izobrazbe,

·         z opravljenim izpitom iz enega od predmetov splošne mature pa tudi v posameznih študijskih programih za pri­dobitev univerzitetne izobrazbe.

Vpisni pogoji so objavljeni v vsakoletnem Razpisu za vpis v prvi letnik študijskega leta, ki ga objavljajo univerze in samostojni visokošolski zavodi.

Študij medijev lahko nadaljujete v:

·         višješolskem programu multi­medija (inženir multimedije),

·         v visokošolskem programu grafična in medijska tehnika ter

·         na dveh univerzitetnih programih grafične in interaktivne komunikacije ter medijski študiji.

Predmetnik Medijskega tehnika
Prenesi
Predstavitev strokovnih modulov
Prenesi